สสค.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. โดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด นางสุกานดา ไพรศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ลูกจ้างพึงได้รับกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน” และวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โดยพยาบาลวิชาชีพ โชติพงษ์ ดีดน้อย และนายวันชัย ชมมี ผู้ช่วยวิทยากร บรรยายหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการสาธิต และการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานอย่างกะทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติโดยไม่เกิดความพิการของสมอง (CPR) ทั้งนี้ ได้มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน

{gallery}2562/07/50911{/gallery}


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน