• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พัทลุง จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนลินาสน์ เจตนานนท์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางวันดี  ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน และนางสาวรัชชประภา ชูช่อ นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ณ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง มีนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 62 คน ในการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน  การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและแรงงานผู้สูงอายุในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งวินัยการออม การอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม