• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.นางสุจิตรา ยาแสง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวอนัญญา


 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุจิตรา ยาแสง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวประพาภรณ์ ภิรมกิจ


 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี


 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่


 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย


 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 13.30 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี


 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   วันนี้ (19 ก.พ. 63)  สสค.อำนาจเจริญ นำโดยนายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อำนาจเจริญ


 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนลินาสน์ เจตนานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวันดี ทองสง


 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 19 ก.พ.63 เวลา 13.30 น. นายวชิระ แก่นทรัพย์ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ


รับข่าวสารกรม