คุ้มครองแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คร.11)

แบบแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ตามมาตรา 45 (1) (แบบ คร.2/2558)

แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ตามมาตรา 45 (2)

แบบแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ตามมาตรา 45 (3) (แบบ คร.4/2558)

สัญญาจ้างในงานประมงทะเล ภาษาไทย

สัญญาจ้างในงานประมงทะเล ภาษาอังกฤษ

สัญญาจ้างในงานประมงทะเล ภาษาพม่า

สัญญาจ้างในงานประมงทะเล ภาษาลาว

สัญญาจ้างในงานประมงทะเล ภาษากัมพูชา

สัญญาจ้างในงานประมงทะเล ภาษาเวียดนาม

แบบรายงานตัวลูกจ้างในงานประมงทะเล

แบบจัดเวลาพักในงานประมงทะเล

การเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย

แผ่นพับสิทธิหน้าที่ภาษาลาว

แผ่นพับสิทธิหน้าที่ภาษาพม่า

แผ่นพับสิทธิหน้าที่ภาษากัมพูชา

แผ่นพับสิทธิหน้าที่ของผุ้รับงานไปทำที่บ้านและผู้จ้างงาน

แผ่นพับสิทธิลูกจ้างทำงานบ้านตามกฏกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555)

แผ่นพับสิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้างในงานเกษตรกรรม

 

แบบฟอร์มกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

1.แบบรายงานการรับจ่ายเงินฯ

2.แบบรายงานการรับจ่ายเงินของลูกจ้างที่เก็บรักษาในกองทุนฯ

3.แบบรายงานการชดใช้เงินคืนฯ

4.แบบรายงานการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างและชดใช้เงินคืน

5.แบบรายงานผลการดาเนินคดีอาญาและการติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

6.รายงานตรวจสอบทรัพย์ฯ

7.แบบ สกล.2

8.แบบสรุปคำขอรับเงิน (กรณีค่าชดเชย)

9.แบบสรุปคำขอรับเงิน (กรณีอื่น)

10.ใบสำคัญรับใบเสร็จรับเงิน

11.รายละเอียดขอรับเงิน(ค่าชดเชย)

12.รายละเอียดขอรับเงินฯ รายบุคคล


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.