มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
ทั้งหมด A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
คำศัพท์ ความหมาย
Base Rate

อัตราค่าจ้างมูลฐาน

อัตราค่าจ้างต่อระยะเวลาทำงานปกติ ซึ่งอาจกำหนดจำนวนค่าจ้าง (รวมทั้งค่าจ้างตามผลงาน) ต่อชั่วโมง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนโดยไม่รวมค่าล่วงเวลาหรือผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ ถือเป็นอัตราค่าจ้างปกติที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าล่วงเวลา โบนัสหรือเงินจ่ายอื่น ๆ

Basic Workday

ชั่วโมงทำงานมูลฐานต่อวัน

จำนวนชั่วโมงทำงานมูลฐานในหนึ่งวัน ตามมาตรฐานทั่วไปคือ วันละ ๘ ชั่วโมง

Basic Workweek

ชั่วโมงทำงานมูลฐานต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงทำงานมูลฐานในหนึ่งสัปดาห์

Benefit Plans

โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหภาพแรงงานเมื่อประสบความเดือดร้อน

โครงการที่สหภาพแรงงานจัดให้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองสมาชิกให้มีหลักประกันเมื่อประสบความเดือดร้อนจากภาวะการว่างงาน เจ็บป่วย ประสบอันตราย พิการและอื่นๆ โดยใช้จ่ายจากเงินค่าบำรุงสหภาพแรงงาน บางโครงการอาจเรียกเก็บจากสมาชิกเป็นกรณีพิเศษโดยความสมัครใจ

Bidding

การให้สิทธิสมัครเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ระบบการบรรจุตำแหน่งงานที่ว่าง โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลูกจ้างปัจจุบัน สมัครเข้ารับตำแหน่งงานนั้น

Bilateral Action

การกระทำแบบทวิภาคี

การกระทำที่นายจ้างกับลูกจ้างจะต้องหารือหรือตัดสินใจร่วมกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำโดยลำพังหรือไม่ได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนนำไปปฏิบัติไม่ได้ ดูคำว่า unilateral action

Bindle Stiffs

ทวิภาคี

วิธีดำเนินการหรือทำกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันระหว่างบุคคลสองฝ่าย

Blacklist

บัญชีลับ

หมายถึงรายชื่อลูกจ้างที่นายจ้างทั้งหลายร่วมมือกันไม่รับเข้าทำงาน ลูกจ้างที่มีชื่ออยู่ในบัญชีลับของนายจ้างโดยทั่วไปเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เป็นผู้นำแรงงานหรือหัวหน้าคนงานไม่เป็นทางการ (Straw Boss) หรือ ผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ในทางก่อกวนปลุกปั่นและยุยงส่งเสริมคนงานหรือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการเรียกร้องและนัดหยุดงาน รายชื่อลูกจ้างเหล่านี้จะถูกหมุนเวียนเป็นการลับให้ทราบทั่วกันในหมู่ของนายจ้างเพื่อไม่ให้นายจ้างคนใดรับเข้าทำงานด้วย

Blue Collar Workers

คนงานหรือกรรมกร

คนงานประเภทที่ทำงานด้วยมือหรือใช้กำลังกายในการทำงาน คนงานประเภทนี้มักทำงานนอกสำนักงาน เช่น ทำงานกลางแจ้งหรือภายในโรงงานที่ทำการผลิต การเก็บรักษา ทำงานกับเครื่องมือ เครื่องจักร

Blue Sky Bargaining

การเจรจาต่อรองที่เป็นไปไม่ได้

การเจรจาต่อรองที่นายจ้าง – ลูกจ้าง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทำให้การเจรจาต่อรองไม่ประสบผลสำเร็จ แท้จริงแล้วกรณีนี้ไม่ใช่การร่วมเจรจาต่อรอง

Bonus

โบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษ

เป็นเงินเพิ่มพิเศษที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ประจำหรือค่าจ้างตามปกติ ในประเทศไทยคำว่า “โบนัส” มักหมายถึง เงินเพิ่มรายปี (year-end bonus) รายหกเดือน สี่เดือนหรือสามเดือน แล้วแต่นายจ้างจะกำหนดหรือตกลงกับลูกจ้าง ส่วนจำนวนเงินที่จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับฐานะ ผลกำไรและนโยบายของสถานประกอบการกับความสามารถ และความขยันขันแข็งของลูกจ้าง แต่ในต่างประเทศบางแห่ง อาจหมายความรวมถึงค่าตอบแทนพิเศษ (Premium Pay) ที่จ่ายให้กับการทำงานในเวลาวิกาล การทำงานในวันหยุด การทำล่วงเวลา และการทำงานที่เสี่ยงอันตรายด้วย

Boondoggling

งานที่ให้ทำโดยไม่หวังผล

งานที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีประโยชน์ แต่มอบหมายให้ลูกจ้างทำเพียงเพื่อให้ลูกจ้างมีงานทำ คำนี้ใช้ในกรณีที่มีการสร้างงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยใช้งบประมาณของรัฐ แต่ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมีน้อยมาก

Bootleg Wages

ค่าจ้างนอกระบบ

อัตราค่าจ้างที่สูงหรือต่ำกว่าอัตราที่จ่ายกันทั่วไปในตลาดแรงงานนายจ้างจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างในภาวะที่ขาดแคลนแรงงานหรือภาวะที่มีแรงงานล้นตลาด

Boycott

บอยคอตหรือการคว่ำบาตร

เมื่อฝ่ายลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานเห็นว่า นายจ้างปฏิบัติไม่เป็นธรรมในด้านแรงงาน หรือกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายตน สหภาพแรงงานอาจทำการบอยคอต (คว่ำบาตร) โดยพร้อมใจกันงดซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของนายจ้าง ไม่ติดต่อซื้อขายด้วย ไม่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือใดๆ ในกิจการของนายจ้าง อาจทำให้การดำเนินธุรกิจของนายจ้างต้องติดขัดด้วยวิธีการต่างๆ นอกจากนี้ยังพยายามชักจูงคนทั่วไปให้ร่วมต่อต้านด้วย เพื่อให้นายจ้างคู่กรณีต้องถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ มุ่งที่จะให้นายจ้างยอมจำนนและยอมตามเงื่อนไขของสหภาพฯหรือฝ่ายลูกจ้าง
หมายเหตุ
วิธีการบอยคอตเกิดขึ้นในราว ค.ศ. ๑๘๘๐-๑๘๘๑ โดยกลุ่มชาวนาในไอร์แลนด์ได้ทำการต่อต้านเจ้าของที่นาชาวไอริชคนหนึ่ง ชื่อ กัปตันบอยคอต ซึ่งเป็นผู้ให้เช่านาที่ไม่มีความเห็นใจผู้เช่า ต่อมาในอังกฤษและอเมริกาก็ได้มีผู้นำวิธีการนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลาย

Break-In Time

ระยะปรับตัว

ระยะเวลาที่นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างหรือคนงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงาน เพื่อนร่วมงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.