มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Absence

การขาดงาน / การไม่มาทำงาน

การที่ลูกจ้างหรือผู้ทำงานไม่มาทำงานตามปกติเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งวัน หนึ่งกะ หรือมากกว่านั้น ไม่ว่าจะลาหรือไม่ก็ตาม

Absence Rate

อัตราการขาดงาน

เป็นตัวเลขสถิติ ที่แสดงอัตราการขาดงานหรือเวลาที่สูญเสียไปเนื่องจากการขาดงานต่อการทำงานในระยะเวลาหนึ่ง
คำนวณได้ดังนี้
อัตราการขาดงาน = จำนวนวันขาดงาน (ต่อเดือน)/จำนวนวันทำงาน + จำนวนวันขาดงาน

Absentee Interview

การสัมภาษณ์ผู้ขาดงาน

การที่ฝ่ายบริหารจัดประชุม หรือพบปะพูดคุย และสัมภาษณ์ลูกจ้างที่ขาดงาน ให้ทราบถึงเหตุผลในการขาดงาน เพื่อหาวิธีป้องกันและลดการขาดงานโดยไม่จำเป็นที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Accession Rate

อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน

อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน ที่คิดเป็นร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่มีอยู่เดิมในช่วงเวลาเดียวกันในหนึ่งเดือน
คำนวณได้ดังนี้
อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน = จำนวนลูกจ้างที่เพิ่มขึ้น X ๑๐๐ /จำนวนลูกจ้างที่มีอยู่เดิม

Accident

อุบัติเหตุหรืออุปัทวเหตุ

เหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่คาดคิดหรือไม่อาจทราบล่วงหน้า เป็นผลให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย

Accident Frequency Rate

อัตราความถี่ของการประสบอันตราย

จำนวนความถี่ของการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชั่วโมงทำงานหนึ่งล้านชั่วโมงในระยะเวลาหนึ่ง
คำนวณได้ดังนี้
อัตราความถี่ของการประสบอันตราย = จำนวนการประสบอันตรายx๑,๐๐๐,๐๐๐/จำนวนชั่วโมงทำงานของคนทำงานทั้งหมด

Accident Insurance

การประกันการประสบอันตราย

การให้ความคุ้มครองและให้หลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

Accident Prone

ลูกจ้างที่มีแนวโน้มที่จะประสบอันตรายสูง

ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานบ่อยครั้ง หรือมากกว่าการประสบอันตรายของคนทำงานทั่วไป และมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นต่อไปอีก ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของสภาพร่างกายหรือจิตใจ นิสัย หรือปัญหาส่วนตัวของลูกจ้าง

Accident Severity Rate

อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย

การคำนวณหาอัตราความร้ายแรงของการประสบอันตรายต่อชั่วโมงทำงานหนึ่งล้านชั่วโมง
คำนวณได้ดังนี้
อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย = จำนวนวันทำงานที่สูญเสีย X ๑,๐๐๐,๐๐๐ / จำนวนชั่วโมงทำงานของคนทำงานทั้งหมด

Across The Board Increase

การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน

การที่นายจ้างขึ้นหรือเพิ่มค่าจ้างเท่ากันให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด ในสถานประกอบการหรือให้แก่ลูกจ้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไม่คำนึงถึงผลงานที่ทำได้หรือเหตุผลอย่างอื่น ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเพิ่มเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเป็นเงินจำนวนหนึ่งก็ได้

Adoption Leave

การอนุญาตให้ลูกจ้างลางานได้เป็นกรณีพิเศษ

การจ้างที่นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างลางานเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

Agency Shop

การเรียกเก็บเงินจากผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพ

ข้อกำหนดสำหรับลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน แต่ได้รับประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงในการร่วมเจรจาต่อรอง ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการให้แก่สหภาพเพื่อความเป็นธรรม

Agitator

ผู้นำการก่อกวน

ผู้ชักชวนและปลุกปั่นลูกจ้างให้ก่อความไม่สงบ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน

Apprentice

ช่างฝึกหัด

เป็นผู้อยู่ในระหว่างการฝึกงานอาชีพช่าง ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนซึ่งกำลังรับการฝึกให้มีความรู้ทั้งภาคกฤษฎีและปฏิบัติในอาชีพช่าง โดยมีสัญญาการฝึกระหว่างปฏิบัติงานกับนายจ้าง โดยปกติช่างฝึกหัดจะปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานที่เป็นช่างฝีมือ

Apprenticeship

การฝึกงานช่าง

การเพิ่มพูนทักษะฝีมือเพื่อเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือตามสาขาอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานของช่างฝีมือและโอกาสการมีงานทำ

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.