มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Back Pay

ค่าจ้างย้อนหลัง

เป็นค่าจ้างหรือรายได้ซึ่งนายจ้างจ่ายย้อนหลังให้แก่ลูกจ้างตามคำสั่งของศาล ตามคำวินิจฉัยของผู้ชี้ขาดหรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าจ้างย้อนหลังในกรณีที่มีคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน เงินค่าจ้างซึ่งจ่ายย้อนหลังเป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำหรือเนื่องจากการขึ้นค่าจ้างตามข้อร้องทุกข์

Back-To-Work

การกลับเข้าทำงาน

การที่คนงานกลับเข้าทำงานภายหลังการนัดหยุดงานปกติการนัดหยุดงานมักจะเป็นไปชั่วคราว บางครั้งคนงานจะยุติการนัดหยุดงานเอง และกลับเข้าทำงานอีก แต่บางครั้งนายจ้างจะเป็นผู้ทำลายการนัดหยุดงาน ทำให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานต่อไปตามปกติ ก่อนที่การนัดหยุดงานจะดำเนินต่อไปจนถึงที่สุด

Bargaining Agent

ผู้แทนร่วมเจรจาต่อรอง

สหภาพแรงงานที่นายจ้างให้การยอมรับ หรือหน่วยงานของรัฐให้การรับรองให้เป็นผู้แทนลูกจ้างในการร่วมเจรจาต่อรอง

Bargaining Agent , For Members only

ผู้แทนเจรจาต่อรองเฉพาะสมาชิก

สหภาพแรงงานที่เป็นผู้แทนร่วมต่อรองเฉพาะสมาชิกของตน และข้อตกลงจะมีผลใช้เฉพาะกับสมาชิกเท่านั้น

Bargaining Rights

สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายในการร่วมเจรจาต่อรองกับนายจ้าง โดยการตั้งผู้แทนเข้าร่วมเจรจาต่อรอง

Bargaining Unit

กลุ่มลูกจ้างที่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

กลุ่มลูกจ้างที่นายจ้างให้การยอมรับหรือหน่วยงานของรัฐให้การรับรองให้เป็นกลุ่มลูกจ้างที่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

Base Rate

อัตราค่าจ้างมูลฐาน

อัตราค่าจ้างต่อระยะเวลาทำงานปกติ ซึ่งอาจกำหนดจำนวนค่าจ้าง (รวมทั้งค่าจ้างตามผลงาน) ต่อชั่วโมง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนโดยไม่รวมค่าล่วงเวลาหรือผลประโยชน์พิเศษอื่น ๆ ถือเป็นอัตราค่าจ้างปกติที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าล่วงเวลา โบนัสหรือเงินจ่ายอื่น ๆ

Basic Workday

ชั่วโมงทำงานมูลฐานต่อวัน

จำนวนชั่วโมงทำงานมูลฐานในหนึ่งวัน ตามมาตรฐานทั่วไปคือ วันละ ๘ ชั่วโมง

Basic Workweek

ชั่วโมงทำงานมูลฐานต่อสัปดาห์

จำนวนชั่วโมงทำงานมูลฐานในหนึ่งสัปดาห์

Benefit Plans

โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหภาพแรงงานเมื่อประสบความเดือดร้อน

โครงการที่สหภาพแรงงานจัดให้มีขึ้นเพื่อคุ้มครองสมาชิกให้มีหลักประกันเมื่อประสบความเดือดร้อนจากภาวะการว่างงาน เจ็บป่วย ประสบอันตราย พิการและอื่นๆ โดยใช้จ่ายจากเงินค่าบำรุงสหภาพแรงงาน บางโครงการอาจเรียกเก็บจากสมาชิกเป็นกรณีพิเศษโดยความสมัครใจ

Bidding

การให้สิทธิสมัครเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ระบบการบรรจุตำแหน่งงานที่ว่าง โดยให้สิทธิพิเศษแก่ลูกจ้างปัจจุบัน สมัครเข้ารับตำแหน่งงานนั้น

Bilateral Action

การกระทำแบบทวิภาคี

การกระทำที่นายจ้างกับลูกจ้างจะต้องหารือหรือตัดสินใจร่วมกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำโดยลำพังหรือไม่ได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนนำไปปฏิบัติไม่ได้ ดูคำว่า unilateral action

Bindle Stiffs

ทวิภาคี

วิธีดำเนินการหรือทำกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันระหว่างบุคคลสองฝ่าย

Blacklist

บัญชีลับ

หมายถึงรายชื่อลูกจ้างที่นายจ้างทั้งหลายร่วมมือกันไม่รับเข้าทำงาน ลูกจ้างที่มีชื่ออยู่ในบัญชีลับของนายจ้างโดยทั่วไปเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เป็นผู้นำแรงงานหรือหัวหน้าคนงานไม่เป็นทางการ (Straw Boss) หรือ ผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีพฤติการณ์ในทางก่อกวนปลุกปั่นและยุยงส่งเสริมคนงานหรือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการเรียกร้องและนัดหยุดงาน รายชื่อลูกจ้างเหล่านี้จะถูกหมุนเวียนเป็นการลับให้ทราบทั่วกันในหมู่ของนายจ้างเพื่อไม่ให้นายจ้างคนใดรับเข้าทำงานด้วย

Blue Collar Workers

คนงานหรือกรรมกร

คนงานประเภทที่ทำงานด้วยมือหรือใช้กำลังกายในการทำงาน คนงานประเภทนี้มักทำงานนอกสำนักงาน เช่น ทำงานกลางแจ้งหรือภายในโรงงานที่ทำการผลิต การเก็บรักษา ทำงานกับเครื่องมือ เครื่องจักร

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.