มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Fact-Finding Board

คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง

คณะบุคคลที่รัฐแต่งตั้งขึ้นเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่สืบหาข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆ ในกรณีพิพาทแรงงาน

Factory Inspection

การตรวจโรงงาน

โดยทั่วไปรัฐบาลของประเทศต่างๆ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานเพื่อให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Fair Day’s Pay

ค่าจ้างที่เป็นธรรม

เป็นค่าจ้างที่คนงานทั่วไปยอมรับว่ายุติธรรม และเหมาะสมกับผลงานและการทำงานชนิดนั้นๆ เป็นค่าจ้างที่ใช้อยู่ทั่วไปในชุมชนนั้น ซึ่งอาจเป็นเพียงอัตราค่าจ้างที่พอจะยังชีพของคนงานและครอบครัวให้ดำรงอยู่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามขีดความสามารถของลูกจ้าง

Fair Day’s Work

ผลงานที่เหมาะสมกับค่าจ้าง

หมายถึง ผลงานที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกับค่าจ้างที่เป็นธรรม ซึ่งเกิดจากความตั้งใจทำงานของลูกจ้าง

Fair Employment Practices

กฎเกณฑ์การจ้างงานที่เป็นธรรม

กฎเกณฑ์ในการจ้างงานที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน เกี่ยวกับการรับสมัครคนเข้าทำงาน สภาพการจ้างงาน ความก้าวหน้าในการทำงาน ฯลฯ โดยไม่จำกัดเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อถือ หรือลักษณะอื่นๆ ของแต่ละบุคคล

Family Allowances

เงินสงเคราะห์ครอบครัว

เงินที่นายจ้างบางรายจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่มีครอบครัวในอัตราที่แตกต่างกันตามขนาดของครอบครัว เพื่อสงเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ โดยมีขอบเขตจำกัดเฉพาะลูกจ้างในบางท้องที่เท่านั้น

Family Workers

แรงงานในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวที่มีความใกล้ชิดแบบญาติพี่น้อง และทำงานในกิจการของหัวหน้าครอบครัวหรือคนในครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ร้านขายของชำ ร้านซักรีดเสื้อผ้า ฯลฯ

Fat Work

งานที่ไม่คุ้มค่า

งานที่เสียค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นหรือได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า

Fatigue

ความเหนื่อยล้า

การที่คนงานทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยไม่ได้หยุดพักหรือไม่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ ทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยและไม่สามารถทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า การให้คนงานมีเวลาหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆ จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความเหนื่อยล้า

Fatigue Costs

ความเสียหายเนื่องจากความเหนื่อยล้า

ความเสียหายที่เกิดจากการทำงานจนเหนื่อยล้า เป็นเหตุให้ผู้ทำงานเจ็บป่วย มีการขาดงานมากขึ้น เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เครื่องจักรเสียหาย และทำให้ผลผลิตตกต่ำ

Fatigue Study

การศึกษากรณีเหนื่อยล้า

การศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเกิดความเหนื่อยล้า เช่น สาเหตุที่เกิด ปริมาณงานและเวลาทำงานที่มีผลต่อความเหนื่อยล้า ขอบเขตและผลกระทบของความเหนื่อยล้าที่มีผลต่อคนงาน ทั้งนี้ เพื่อกำหนดมาตรการในการทำงานที่จะไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้า

Featherbedding

การสร้างงานลวง

การสหภาพแรงงานพยายามปกป้องสมาชิกมิให้ถูกเลิกจ้างโดยการทำให้ผลผลิตลดลง และสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนว่ามีงานที่ต้องทำมาก แม้ว่าลูกจ้างบางคนอาจไม่มีความจำเป็นต่องานและงานบางอย่างก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำหรือเป็นงานที่ไร้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหภาพแรงงานไม่ให้ตกงาน ซึ่งมักจะเนื่องมาจากกรณีที่นายจ้างใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน

Fink

ผู้ทำลายการนัดหยุดงาน

ผู้มีอาชีพรับจ้างทำลายการนัดหยุดงาน โดยการใช้ทำงานแทนลูกจ้างที่กำลังหยุดงาน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเกินกว่าอัตราปกติที่ลูกจ้างได้รับ

Fire

ไล่ออก

การที่นายจ้างไล่ลูกจ้างออกจากงานหรือไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานต่อ

Floater

ลูกจ้างที่เปลี่ยนงานบ่อย

ลูกจ้างที่มีนิสัยไม่ชอบทำงานประจำเฉพาะที่หนึ่งที่ใดเป็นเวลานานๆ แต่ชอบเปลี่ยนไปทำงานที่อื่นต่อไปเรื่อยๆ (มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Boomer)

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.