มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Jack of All Trades

ผู้รู้อย่างเป็ด

บุคคลที่สามารถทำงานได้หลายประเภท แต่ไม่มีความชำนาญในงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ

Job Analysis

การวิเคราะห์งาน

การวิเคราะห์งานรายละเอียดของลักษณะงานหรือตำแหน่งเพื่อกำหนดหน้าที่ ขอบเขตและความรับผิดชอบของงาน อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำงาน คุณสมบัติของผู้ทำงาน การเลื่อนตำแหน่งหรือความก้าวหน้า สภาพการทำงาน อัตราค่าจ้างและความสัมพันธ์กับงานอื่นๆ

Job Breakdown

การย่อยงาน

การแบ่งงานหรือการแตกงานออกเป็นหลายหน่วยงานเพื่อแยกงานออกเป็นระดับต่างๆ ตามขั้นตอนความยากง่ายของงาน ทำให้งานบางขั้นตอนสามารถใช้แรงงานที่มีฝีมือน้อยกว่าได้

Job Classification

การจัดประเภทงาน

การจำแนกลักษณะของงานต่างๆ เพื่อจัดประเภทให้เป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มอาชีพตามลักษณะและรายละเอียดของงานนั้นๆ

Job Description

รายละเอียดของตำแหน่งงานหรือคำพรรณนางาน

เอกสารแสดงรายละเอียดของตำแหน่งงานที่ระบุลักษณะงาน วัตถุประสงค์ของงาน ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติและยศหรือชั้นของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

Job Evaluation

การประเมินค่างาน

การติดตามและวัดผลของงานที่ทำเพื่อประเมินคุณค่าของงานต่างๆ ให้ทราบว่างานนั้นๆ ให้ทราบว่างานนั้นๆ มีคุณภาพและให้ผลประโยชน์เพียงใดหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการกำหนดตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยการพิจารณาประกอบหรือควบคู่ไปกับการศึกษา ความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ความรับผิดชอบและช่วยในการกำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมแก่งาน และสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ การพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนช่วยในการหาข้อบกพร่องของงานและแก้ไขให้ดีขึ้น

Job Family

งานประเภทเดียวกัน

บรรดางานต่างๆ ที่มีลักษณะงานคล้ายกัน ใช้คนทำงานที่มีฝีมือ ประสบการณ์ การศึกษา ตลอดจนแนวความคิดและคุณสมบัติทั่วๆ ไปเหมือนกัน งานเหล่านี้จะถูกจัดรวบรวมเข้าอยู่ในกลุ่มงานหรืออาชีพประเภทเดียวกัน (ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ) โดยมีชื่อเรียกสำหรับกลุ่มอาชีพประเภทนั้นโดยเฉพาะ

Job Instructor

ผู้สอนงาน

ผู้ทำหน้าที่แนะนำ สอน หรือสาธิตวิธีทำงานให้แก่ผู้เข้าทำงานใหม่หรือผู้ที่ย้ายงานให้มีความเข้าใจงานที่จะทำวิธีทำงานและให้สามารถทำงานได้อย่างดีที่สุด

Job Ranking

การจัดอันดับงาน

การจัดอันดับงานตามการประเมินค่าของงาน (job evaluation) และนำงานต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน แล้วจัดอันดับตามความสำคัญมากน้อยของงานลดหลั่นกันไป

Job Rotation

การหมุนเวียนทำงานหรือการผลัดเปลี่ยนงาน

เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้กันในบางโรงงานหรือหน่วยงานบางแห่ง โดยให้โอกาสลูกจ้างได้คุ้นเคยกับงานทั่วๆ ไปภายในหน่วยงานหรือให้โอกาสลูกจ้างได้ศึกษา เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ซึ่งอาจช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่ขาดแคลนคนทำงาน เนื่องจากการขาดงาน อุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ทำให้ขาดคนงานในบางหน้าที่ ก็จะให้คนในแผนกอื่นๆ เข้าทำแทนได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนงานและไม่ทำให้งานเสีย นอกจากนี้ยังอาจเป็นผลในด้านการเสริมสร้างขวัญ เพื่อไม่ให้เกิดความจำเจเบื่อหน่ายและช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดภายในหน่วยงาน

Joint Agreement

ข้อตกลงร่วมกัน

โดยทั่วไปเป็นสัญญาซึ่งกระทำร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานหลายๆ สหภาพกับนายจ้างหนึ่งคน หรือสหภาพแรงงานหนึ่งสหภาพกับนายจ้างหลายคน หรือระหว่างกลุ่มสหภาพกับกลุ่มนายจ้าง มักจะใช้กับการทำข้อตกลงระหว่างสหภาพแรงงานช่างฝีมือกับนายจ้างในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (ดูคำว่า Collective Agreement)

Joint Board, Joint Council Board

คณะกรรมการสหภาพแรงงานร่วม

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้แทนสหภาพแรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่หรือภูมิภาคเดียวกัน เพื่อทำหน้าที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายแก้ปัญหาต่างๆ และกำหนดกิจกรรมหรือนโยบายเพื่อประโยชน์ของกลุ่มร่วมกันในบางครั้งคำนี้อาจเรียกว่า District Councils

Joint Consultation

การร่วมปรึกษาหารือ

การประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง ซึ่งจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การพิจารณาคำร้องทุกข์ การปรองดองและระงับข้อขัดแย้ง สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน สวัสดิการ การปรับปรุงวิธีการทำงาน ฯลฯ นอกจากนี้การร่วมปรึกษาหารือยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้แทนนายจ้างใช้ในการแจ้งข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวของสถานประกอบการให้ผู้แทน

Joint Consultative Committee/J.C.C

คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อทำหน้าที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างงาน และการส่งเสริมหรือพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

Journeyman

ช่างฝีมือ

ดูคำว่า Craftsma

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.