มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Occupation

งานหรืออาชีพ

ตามเอกสาร “การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)” ให้คำนิยามไว้ว่า “อาชีพ” หมายถึง งานประกอบการค้า งานที่ใช้วิชาชีพหรืองานอื่นๆ ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำอยู่ แต่ไม่หมายความถึงอุตสาหกรรม สถานการณ์ทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ

Occupation Analysis

การวิเคราะห์อาชีพ

การศึกษารายละเอียดทั้งหมดในการปฏิบัติงานอาชีพ เช่น ลักษณะงาน ขั้นตอนการทำงาน คุณสมบัติของผู้ทำงานเพื่อให้ทราบว่าอาชีพนั้นๆ เป็นอาชีพประเภทใด ควรจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด

Occupation Classification

การจัดประเภทอาชีพ

การจัดจำแนกอาชีพที่มีทั้งหมดในประเทศออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะงานที่ทำ พร้อมทั้งกำหนดรหัสให้แต่ละหมวดหมู่เหล่านั้น เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวกแก่การค้นหา

Occupational Injury

การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน

การประสบอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพ

Occupational Mobility

การเปลี่ยนอาชีพ

การเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนงานจากงานที่เคยทำและมีความถนัดไปสู่งานอาชีพอื่น อาจเปลี่ยนไปทำงานใหม่ที่ไม่ได้ใช้ความรู้ความชำนาญสูงเป็นพิเศษ และใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่มากนักงานที่มีผู้ย้ายออก (มีการออกจากงาน) มักจะได้รับการพิจารณาให้ทำการศึกษา วิเคราะห์หาสาเหตุ

Occupational Survey

การสำรองอาชีพ

การศึกษาลักษณะงานอาชีพโดยละเอียดตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มหรือประเภทอาชีพ โดยปกติจะศึกษาโดยการสัมภาษณ์ และดูขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง

Off-The-Job-Training

การฝึกอบรมนอกงาน

เป็นการฝึกอบรมทั่วไปนอกสถานที่ทำงาน ซึ่งแยกออกจากการฝึกปฏิบัติงานจริง เช่น การฝึกอบรมโดยวิธีบรรยาย การสัมมนา การศึกษากรณีตัวอย่าง (case study) โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของวิทยากร

Office Worker

ลูกจ้างหรือพนักงานในสำนักงาน

ลูกจ้างหรือพนักงานที่ทำงานในสำนักงาน เช่น พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานธุรการหรือเสมียนพนักงาน รวมทั้งผู้ทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน
มีความหมายเช่นเดียวกับ white caller worker

Old Age Insurance

การประกันชราภาพ

รูปแบบหนึ่งของการทำประกันในโครงการประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ตอบแทนเมื่อเกษียณอายุหรือชราภาพ

On-Call Time Pay

ค่าเตรียมพร้อมที่จะทำงาน

ค่าตอบแทนในกรณีที่มีความจำเป็นให้ลูกจ้างเตรียมพร้อมที่จะถูกเรียกตัวมาทำงานได้ทันทีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

On-Site Labour

คนงานในสถานที่ก่อสร้าง

ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่โครงการที่ทำการก่อสร้าง

On-The-Job-Training

การฝึกปฏิบัติในงาน

วิธีการฝึกอบรมในพื้นที่หรือในสถานที่ทำงานจริงเพื่อให้ผู้ฝึกได้รับรับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยครูผู้สอนอาจทำให้ดูพร้อมกับการอธิบายและให้ผู้รับการฝึกลงมือปฏิบัติไปด้วย หรือใช้วิธีการบอกให้ปฏิบัติและอาจมีการเรียนในชั้นประกอบด้วยก็ได้

Open Shop

กิจการเปิด

ในทางทฤษฎีเป็นกิจการที่จ้างบุคคลทั้งผู้เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเข้าทำงาน แต่ในทางปฏิบัติกิจการเปิดกลับกลายเป็นกิจกรรมที่รับเฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเข้าทำงาน

Open Union

สหภาพแรงงานเปิด

สหภาพแรงงานเปิดเป็นองค์การลูกจ้าง ซึ่งรับสมัครสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบ และทำงานในอาชีพหรืออุตสาหกรรมใดซึ่งสหภาพแรงงานนั้นครอบคลุมอยู่ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่สูงนัก และไม่กีดกันในเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติและเพศ

Open-End-Agreement

ข้อตกลงที่ไม่มีกำหนดเวลา

ข้อตกลงการร่วมเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างซึ่งไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดของการบังคับใช้ จำนวนวันหรือเวลาที่มีผลใช้บังคับนั้นจะอยู่ในดุลยพินิจของทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงกันเมื่อใดก็ได้
สำหรับประเทศไทย ข้อตกลงในลักษณะนี้ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับ ๑ ปี

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.