มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Quality Bonus

โบนัสตามคุณภาพของงาน

โบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามคุณภาพของผลงานที่ลูกจ้างทำได้ (ดูคำว่า bonus)

Quality Circles

การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือกลุ่มคุณภาพงาน

เป็นเทคนิคของการแก้ไขปัญหาการทำงานวิธีหนึ่ง โดยคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันรวมตัวกันอย่างเป็นอิสระ เป็นกลุ่มขนาดเล็กจำนวน ๓-๑๐ คน หรือมากกว่านี้เล็กน้อยอาสาสมัครที่จะทำงานด้วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาในที่ทำงานเฉพาะกรณีเป็นเรื่องๆ ไป โดยกลุ่มสมาชิกจะทำการคัดเลือกปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การเพิ่มคุณภาพงาน การลดปัญหา การป้องกันปัญหา และการแก้ไขปัญหาในการทำงานมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับกิจกรรมของหน่วยงาน

Quickie Stoppage ;Quickie Strike

การหยุดงานกะทันหัน

เป็นการหยุดงานที่เกิดขึ้นด้วยตัวของลูกจ้างเองโดยอัตโนมัติและในทันทีทันใด เป็นการหยุดงานที่ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า ลูกจ้างไม่ได้แจ้งให้นายจ้างหรือสหภาพแรงงานทราบ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะการหยุดงานดังกล่าวมักจะเกิดจากความโกรธ หรือความฉุนเฉียวในขณะที่เห็นหรือได้รับทราบความเป็นไปหรือการกระทำบางอย่างของนายจ้าง ซึ่งไม่เป็นที่พอใจมากจึงหยุดงานทันที

Quid Pro Quo

ข้อแลกเปลี่ยน

ข้อแลกเปลี่ยนระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงาน เช่น สหภาพแรงงานตกลงหรือสัญญาที่จะไม่นัดหยุดงานในระหว่างที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ และนายจ้างก็จะต้องตกลงหรือสัญญาที่จะนำข้อเรียกร้องของลูกจ้างเข้าสู่กระบวนการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เป็นการตอบแทน

Quit

การออกจากงาน

การที่ลูกจ้างลาออกจากงานโดยความสมัครใจ

Quit Rate

อัตราการออกจากงาน

ตัวเลขสถิติที่บอกจำนวนการออกจากงานต่อลูกจ้างหนึ่งร้อยคนในระยะหนึ่งเดือน หรือระยะเวลาอื่นก็ได้
อัตราการออกจากงาน คำนวณได้โดยใช้จำนวนของการออกจากงาน หารด้วยจำนวนเฉลี่ยของลูกจ้างในช่วงเวลาที่ต้องการคำนวณคูณด้วย ๑๐๐

Quitting Time

เวลาออกกะ

ชั่วโมงหรือเวลาที่กำหนดให้เป็นเวลาสิ้นสุดของการทำงานกะหนึ่ง

Quorum

องค์ประชุม

จำนวนบุคคลหรือร้อยละของกลุ่มบุคคลที่จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน หากเข้าประชุมไม่ครบตามจำนวนจะทำให้มติของที่ประชุมไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่มีผลใช้บังคับ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.