มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Umpire

มีความหมายเช่นเดียวกับ Arbritrator หรือ Impartial Chairman

Unauthorixed Strike

การนัดหยุดงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เป็นการนัดหยุดงานที่ไม่ได้รับความเห็นชอบของสหภาพแรงงาน เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรองที่จะไม่นัดหยุดงาน เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรองที่จะไม่นัดหยุดงาน ตัวอย่างของการนัดหยุดงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ Wildcat หรือ Quickies Ellegal และ Out law Strike

Underemployed Person

ผู้ทำงานต่ำระดับ

ดูคำว่า Underemployment

Underemployment

การทำงานต่ำระดับ

การทำงานไม่เต็มที่อาจเกิดขึ้นในภาวการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำ ขาดการลงทุนและการกระจายรายได้ จำนวนคนว่างงานมีมากและใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างเต็มที่ กล่าวคือประชากรบางส่วนได้งานทำไม่เต็มเวลา เนื่องจากมีงานให้ทำน้อย หรือหางานเต็มเวลาทำไม่ได้หรือต้องจำยอมทำงานที่ต่ำกว่าความรู้ความสามารถเป็นผลให้ประชากรเหล่านี้มีรายได้ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ

Underpay

ค่าจ้างที่ต่ำกว่าผลงาน

ค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าผลงานที่ลูกจ้างทำได้

Understudy

การฝึกเพื่อเป็นตัวแทน

เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกปฏิบัติงานซึ่งผู้รับการฝึกเรียนรู้การทำงานโดยเข้าทำงานกับช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการในฐานะผู้ช่วย เพื่อจำได้ทำงานแทนได้ เมื่อช่างหรือผู้ชำนาญการนั้นถูกโยกย้าย เกษียณอายุ หรือต้องไปทำงานอื่น

Undocumented Workers

คนงานต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

คนงานต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศอื่น โดยไม่มีใบอนุญาตให้ทำงาน (Work permit) ซึ่งถือเป็นการผิดกฎหมายไม่ว่าคนงานผู้นั้นจะเข้าเมือง โดยถูกหรือผิดกฎหมายและทำงานชนิดใด ถึงแม้จะเป็นงานสุจริตหรืองานที่ไม่มีผู้ใดในประเทศสามารถทำได้ก็ตาม

Unemployed Person

ผู้ว่างงาน

หมายถึง ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งต้องการทำงานและสามารถทำงานได้ แต่ยังหางานทำไม่ได้ เนื่องจากมีความรู้หรือฝีมือไม่เพียงพอ ร่างกายไม่เหมาะสม ไม่พอใจในสภาพการจ้าง ไม่มีงานอยู่ในท้องถิ่นที่อาศัย ไม่ทราบว่าจะหางานได้ที่ใด สัญญาการจ้างงานได้สิ้นสุด หรือระงับใช้เป็นการชั่วคราว ถูกปลดออกจากงาน รอการบรรจุงาน หรือด้วยเหตุผลอื่น

Unemployment

การว่างงาน

งานในที่นี้ หมายถึง งานที่ให้ผลในทางเศรษฐกิจ

Unemployment Compensation

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

เงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงาน เนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง

Unemployment Insurance

ประกันการว่างงาน

เป็นประเภทหนึ่งของการประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

Unilateral Action

การกระทำโดยลำพังฝ่ายเดียว

การกระทำการโดยลำพังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่แจ้งหรือหารือกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นชอบด้วย

Unilateral Decision

การตัดสินใจฝ่ายเดียว

การตัดสินใจโดยลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยมิได้แจ้งหรือหารือกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นชอบด้วย

Union

ดูคำว่า Labour Union

Union Label Shop

สถานประกอบการที่ใช้เครื่องหมายของสหภาพ ติดบนผลิตภัณฑ์

นายจ้างหรือสถานประกอบการที่ยินยอมให้ใช้เครื่องหมายหรือตราของสหภาพแรงงาน ติดบนผลิตภัณฑ์

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.