มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Vacancy

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานที่มีอัตราอยู่แล้วในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ แต่ยังไม่ได้บรรจุคนเข้าทำงานหรือดำรงตำแหน่งนั้น อาจอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัคร หรือสรรหาบุคคลเข้าทำงาน

Vacation

วันหยุดพักผ่อน

คือระยะเวลาที่ลูกจ้างได้รับอนุญาตให้หยุดงานเพื่อพักผ่อนประจำปี (โดยทั่วไปปีละหนึ่งครั้ง ) โดยไม่เสียผลประโยชน์หรือสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน และไม่ถือเป็นวันลา ลูกจ้างคงได้รับค่าจ้างระหว่างหยุดงานนั้น

Vacation Pay

ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อน

ค่าจ้างและ/หรือเงินพิเศษที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างระหว่างที่ลูกจ้างได้รับอนุญาตให้หยุดงานเพื่อพักผ่อนประจำปีตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่นายจ้างกำหนดไว้

Vertical Communication

การสื่อความตามสายการบังคับบัญชา

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสายงานตามลำดับขั้น

Vertical Union

มีความหมายเช่นเดียวกับ Industrial union

Vested Right

การครองสิทธิ์

การที่ลูกจ้างยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญ ถึงแม้จะลาออกก่อนครบเกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ในแผนบำนาญ แต่จะยังไม่ได้รับเงินในขณะที่ลาออกนั้น จนกว่าจะมีอายุครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Vestibule Training

การฝึกอบรมในโรงฝึกปฏิบัติการ

การฝึกอบรมในโรงฝึกปฏิบัติการ โดยให้ลูกจ้างผู้รับการฝึกได้เรียนรู้ด้วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานจริง

Visual Aids

ทัศนูปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยการมองเห็น เช่น วีดีทัศน์ ภาพ และแผนภูมิต่างๆ

Vocation

อาชีพ

ดูคำว่า Occupation

Vocational counselor

ผู้แนะแนวอาชีพ

ผู้ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา หรือแนะแนวทางเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ แก่ผู้ต้องการทำงาน หรือผู้หางานทำให้สามารถเลือกงานหรืออาชีพที่เหมาะสมแก่ตนเองได้

Vocational Education

อาชีวศึกษา

การให้การศึกษาหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความชำนาญในการที่จะประกอบอาชีพนั้น ๆ ต่อไป

Vocational Guidance

การแนะแนวอาชีพ

เป็นแนวทางการให้คำแนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของอาชีพต่างๆ เช่น แต่ละอาชีพนั้น ๆ ผู้ประกอบอาชีพต้องทำอะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัว หรือพื้นฐานของผู้จะประกอบอาชีพ การศึกษาอบรม วิธีการปฏิบัติงาน รายได้และความก้าวหน้า ฯลฯ

Voluntary Arbitration

การชี้ขาดโดยสมัครใจ

ในกรณีที่ข้อพิพาทแรงงานไม่สามารถตกลงกันได้ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดนั้น

Voluntary Checkoff

การยินยอมให้หักเงินค่าจ้างสำหรับเป็นค่าบำรุงสหภาพแรงงาน

การที่ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างของตนไว้เป็นค่าบำรุงสภาพแรงงาน

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.