มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Wage

ค่าจ้าง

ค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ กำหนดไว้ค่า “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินหรือเงินและสิ่งของที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้และหมายความรวมถึงเงินหรือเงินและสิ่งของที่จ่ายให้ในวันหยุด ซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานและในวันลาด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดคำนวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทนในวิธีอย่างไร และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร

Wage Advance Plans

แผนการทดรองจ่ายค่าจ้าง

ในบางโอกาสหรือบางสถานการณ์ ลูกจ้างอาจขอเบิกเงินค่าจ้างของตนล่วงหน้า หรือก่อนที่จะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง การจ่ายเงินล่วงหน้าเช่นนี้ อาจจ่ายให้เฉพาะกรณีบุคคลและบางเวลา ส่วนมากจ่ายให้แก่ลูกจ้างเข้าใหม่ สำหรับการที่จำทำงานในสัปดาห์แรกหรือลูกจ้างได้ทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายเงินนายจ้างอาจจ่ายให้ก่อนกำหนด

Wage Award

คำชี้ขาดเกี่ยวกับค่าจ้าง

คำวินิจฉัยหรือคำชี้ขาดที่เกี่ยวกับค่าจ้างซึ่งเป็นผลจากการตัดสินของผู้ชี้ขาด

Wage Brackets

ช่วงของอัตราค่าจ้าง

ดูคำว่า Rate Range

Wage Control

การควบคุมค่าจ้าง

เป็นความพยายามของรัฐที่จะควบคุมอัตราค่าจ้างให้อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อน้อยที่สุด
ในบางกรณีอาจรวมถึงความพยายามของสหภาพแรงงานที่จะรักษาระดับอัตราค่าจ้างด้วย

Wage Earner

ผู้ทำงานโดยรับค่าจ้าง

ผู้ทำงานหรือลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง โดยคิดตามเวลาทำงานหรือตามผลงานที่ทำได้
การคิดค่าจ้างตามเวลาทำงานอาจคิดเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนก็ได้ ส่วนการคิดค่าจ้างตามผลงานโดยทั่วไปคิดเป็นรายชิ้น

Wage Leadership

ผู้นำในการกำหนดค่าจ้าง

การที่บริษัทใหญ่ ๆ หรือกลุ่มบริษัทร่วมกันกำหนดค่าจ้างที่เหมาะสมขึ้น ทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอื่น ๆ ให้ค่าจ้างในระดับที่คล้อยตามนั้นด้วย

Wage Progression

การตรึงอัตราค่าจ้าง

มาตรการของรัฐในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระหว่างสงคราม โดยการตรึงหรือควบคุมระดับอัตราค่าจ้างให้สัมพันธ์กับราคาสินค้า เพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อ

Wage Progression, Automatic

การขึ้นค่าจ้างแบบอัตโนมัติ

การขึ้นค่าจ้างโดยอัตโนมัติตามที่สถานประกอบการกำหนดไว้ ให้ลูกจ้างได้รับเมื่อทำงานครบตามเวลา บางครั้งการขึ้นค่าจ้างจะคำนึงถึงระยะเวลาทำงานหรืออาวุโสด้วย

Wage Rate

ผู้นำในการกำหนดค่าจ้าง

การที่บริษัทใหญ่ ๆ หรือกลุ่มบริษัทร่วมกันกำหนดค่าจ้างที่เหมาะสมขึ้น ทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอื่น ๆ ให้ค่าจ้างในระดับที่คล้อยตามนั้นด้วย

Wage Stabilization

อัตราค่าจ้าง

จำนวนเงินค่าจ้างต่อระยะเวลาทำงานหรือต่อหน่วยของผลผลิตที่ลูกจ้างแต่ละคนทำได้

Wage Survey

การสำรวจค่าจ้าง

การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง อาจศึกษาในระดับสถานประกอบการในภูมิภาค ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือทั้งประเทศก็ได้ วิธีสำรวจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ เช่น ใช้ในการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของสถานประกอบการ หรือการกำหนดนโยบายค่าจ้างของประเทศ

Walkout

การผละงาน

การละทิ้งหน้าที่การงานด้วยการเดินออกจากที่ทำงานโดยไม่ได้นัดหมายหรือเตรียมการล่างหน้า
มีความหมายคล้ายกับการนัดหยุดงาน แบบ Wildcat Strike และ Quickie Strike ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆ แต่เพื่อตอบโต้เหตุการณ์ หรือปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการจ้างงานที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่มีการวางแผนนัดหมาย หรือเตรียมการล่วงหน้าแต่อย่างใด

Welfare

สวัสดิการ

บริการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่นายจ้างจัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างในการทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย เป็นการสร้างขวัญและความพึงพอใจแก่ผู้ทำงาน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิการดังกล่าว นายจ้างอาจจัดให้แก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานหรือจัดให้เป็นสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด หรืออาจจัดให้ตามข้อตกลงจากการร่วมเจรจาต่อรองก็ได้

Welfare Management

การบริหารสวัสดิการ

การดำเนินการที่เกี่ยวกับบริการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งฝ่ายจัดการจัดให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.