สสค.อุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 16:01 น.

พิมพ์

 

วันที่ 11 มกราคม 2562. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีนายธานี พาเขียว เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้.
1.การมีวินัยในการออมและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.
2.การดูแลสุขภาพอนามัยแลการออกกำลังกายสำหรับวัยแรงงานสูงอายุ.
3.สิทธิประโยชน?ของผู้เกษียณอายุตามกฎหมายประกันสังคม
4.สิทธิหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด. มีผู้เข้ารับอบรม จำนวน 75คน ณ. บริษัท มงคลสมัย จำกัด. คำบลผาจุก. อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์