แผนและผลการปฏิบัติราชการ

พิมพ์

แผนยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปี พ.ศ. 2560 - 2564 > แนวนอน | แนวตั้ง
ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง ปี 2562


แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ปี พ.ศ. 2554 - 2557
ปี พ.ศ. 2555 - 2558
ปี พ.ศ. 2556 - 2559
ปี พ.ศ. 2557 - 2560
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
ปี พ.ศ. 2559 - 2562


แผนการปฏิบัติงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


รายงานผลการปฏิบัติงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รอบ 3 เดือน |  รอบ 4 เดือน | รอบ 5 เดือน | รอบ 6 เดือน  | รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน | รอบ 9 เดือน | รอบ 10 เดือน | รอบ 11 เดือน | รอบ 12 เดือน

2.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 3 เดือน | รอบ 4 เดือน รอบ 5 เดือน รอบ 6 เดือน
รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน รอบ 9 เดือน


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2559 - 2563