ข้อควรรู้สําหรับประชาชนในการติดต่อราชการ

วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2557 เวลา 10:06 น.

พิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทําหนังสือข้อควรรู้สําหรับประชาชนในการติดต่อราชการ โดยรวบรวมสาระน่ารู้ตามกฎหมายตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานการยื่นข้อร้องทุกข์ข้อร้องเรียน และสถานที่ติดติอราชการ เพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ในการติดต่อราชการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ท่านยังสามารถมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเพื่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะได้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือข้อควรรู้สําหรับประชาชนในการติดต่อราชการนี้จะเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเป็นสื่อกลางในการร่วมสร้างแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและสังคมต่อไป

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (26163-1.pdf)26163-1.pdfหนังสือข้อควรรู้สําหรับประชาชนในการติดต่อราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1705 Kb