การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 2562

 

อธิบดี กสร. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2562

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ยุทธศาสตร์และนโยบาย

 

มาตรการป้องกันการทุจริต

 

การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม

 

งบประมาณในลักษณะบูรณาการ

 

แผนการปฏิบัติและการรายงานผล

 

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

 

คลังความรู้

 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

การพัฒนาองค์กร

 

 

o1

โครงสร้าง

https://www.labour.go.th/th/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=102

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

o3

อำนาจหน้าที่

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5

ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

o8

Q&A

o9

Social Network

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17

E-Service

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24

รายงาผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

o36

การประเมินความเสายงการทุจริตประจำปี

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

o42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

o43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

o44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

o45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

o47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

o48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

o1

โครงสร้าง

o1

ข้อมูลผู้บริหาร

o1

o1

o1

o1

o1

o1


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.