ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กสร.มอบวุฒิบัตรแก่พนักงานตรวจแรงงานใหม่ที่ผ่านการอบรม ระดับชาติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานใหม่ 138
2 กสร.ระชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่1/2562 35
3 กสร.ประชุมคณะทำงานพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับระบบราชการ 4.0 78
4 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่ 48
5 ก.แรงงานทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 63
6 กสร.ประชุมกรมฯ ครั้งที่ 5/2562 39
7 กสร.เปิดการอบรมระดับชาติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานใหม่ ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง 163
8 กสร.เปิดการอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 106
9 กสร.จัดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 109
10 กสร.ข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒฯาศูนย์บริการ 78
11 กสร.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 63
12 กสร.ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 56
13 ขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดออกแบบมาสคอต 516
14 ก.แรงงาน จัดวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 212
15 กสร.ประชุมเพื่อหารือในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใดๆ 152
16 กสร.ปิดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2562 157
17 อธิบดีกสร.ห้สัมภาษณ์ในประเด็นวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 112
18 กสร.ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2562 134
19 กสร.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน... 88
20 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อองค์กรเอกชนและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 120

หน้า 1 จาก 106


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.