ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 อธิบดีกสร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กฯจังหวัดนครปฐม 129
102 รองอธิบดีกสร.เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 197
103 กสร. ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 11/2561 214
104 กสร. เปิดการอบรม “โครงการอบรมการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” 222
105 กสร. เปิดงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ. ศ. 2561 - 2565 204
106 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 133
107 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่1/2561 157
108 กสร.ร่วมมือเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกทม.ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand 155
109 กสร. เปิดการประชุมปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 182
110 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 6/2561 203
111 กสร. หารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 228
112 อธิบดีกสร. เป็นผู้แทนร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด 257
113 กสร. ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work) 247
114 กสร. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5/2561 221
115 กสร. ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านการติดตามและประเมินผลครั้งที่ 1/2561 220
116 กสร. เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) 277
117 กสร. เปิดการอบรมโครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย 321
118 กสร. เปิดการอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 428
119 กสร.ให้คณะผู้แทนจากสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ประเทศมาเลเซีย เข้าพบ 232
120 กสร.ประชุมคณะทำงานหน่วยงานบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 186

หน้า 6 จาก 106


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.