ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 กสร. เปิดการอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 428
122 กสร.ให้คณะผู้แทนจากสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ประเทศมาเลเซีย เข้าพบ 233
123 กสร.ประชุมคณะทำงานหน่วยงานบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 186
124 กสร.ประชุมคณะทำงานปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2561 206
125 กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8/2561 178
126 รมว.แรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 216
127 กสร. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 195
128 กสร. ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง ครั้งที่ 10/2561 186
129 อธิบดี กสร. ประธานในพิธีเปิดนิทรรศชีวิตสตรีคือสติ และการสัมมนานำร่องสตรีคือสติ 191
130 กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่1/2561 163
131 กสร. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561 346
132 กสร. ประชุมชี้แจงขั้นตอนกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 185
133 กสร. ประชุม คณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริการจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 2562 243
134 การอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ประเมินคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 276
135 กคน.จัดการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2561 203
136 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 7/2561 183
137 กสร. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 4/2561 195
138 กสร. เปิดการอบรมพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 1 169
139 กสร. ประชุมคณะทำงานตรวจสอบผลคะแนนของการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ 145
140 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 158

หน้า 7 จาก 107


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.