ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 กสร.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี 257
122 กสร.ประชุมคณอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2562 209
123 กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 288
124 รองปลัดก.แรงงานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 1/2562 222
125 รมว.แรงงานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 288
126 กสร.ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 306
127 กสร.อบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร ”นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง” 271
128 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 193
129 กสร.ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2562 229
130 อธิบดีกสร.เปิดโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 141
131 ปลัดก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่1/2562 192
132 กสร.เปิดการอบรมโครงการสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 2 254
133 อธิบดีกสร.เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 206
134 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 24 214
135 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแผนระดับชาติ 193
136 กสร.งพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุเครนถล่ม 196
137 กสร.ระชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 178
138 กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่1/256 149
139 กสร.เปิดการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ 2 225
140 กสร.เปิดโครงการนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิกาและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 214

หน้า 7 จาก 109


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.