ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
141 กสร. ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 196
142 กสร. ให้ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบเพื่อหารือ 185
143 ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการของรัฐบาลทั่วโลก บริษัท Walmart และคณะ เข้าพบ 203
144 ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 2434
145 กสร. ประชุมผู้บริหารกรมฯเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 17/2561 444
146 กสร. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 275
147 กสร.ให้ผู้แทนจากสภาญี่ปุ่นของสหภาพของคนงานเหล็ก (Japan Council of Metalworker's Unions : JCM) เข้าพบ 240
148 กสร. ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2561 280
149 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 5/2561 238
150 กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 10/2561 264
151 กสร. ประชุมหารือกับผู้แทนองค์กรนายจ้างและผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความ 584
152 กสร. ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบการจัดตั้งกรมแรงงาน 266
153 กสร. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 233
154 กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่10/2561 250
155 กสร. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลการดำเนินการของหน่วยงานให้ได้รับรางวัล ครั้งที่1/2562 237
156 กสร. ให้ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีเงินค่าจ้าง 222
157 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 7/2561 240
158 กสร. ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 9/2561 232
159 กสร เลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นคณะกรรมแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 207
160 ประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 23/2561 150

หน้า 8 จาก 106


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.