ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 กสร. เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานแบบบูรณาการ 216
162 อธิบดีกสร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กฯจังหวัดนครปฐม 170
163 รองอธิบดีกสร.เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 216
164 กสร. ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 11/2561 250
165 กสร. เปิดการอบรม “โครงการอบรมการจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” 305
166 กสร. เปิดงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ. ศ. 2561 - 2565 257
167 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 164
168 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่1/2561 189
169 กสร.ร่วมมือเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกทม.ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand 184
170 กสร. เปิดการประชุมปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 218
171 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 6/2561 233
172 กสร. หารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 273
173 อธิบดีกสร. เป็นผู้แทนร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด 289
174 กสร. ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work) 290
175 กสร. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5/2561 251
176 กสร. ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านการติดตามและประเมินผลครั้งที่ 1/2561 270
177 กสร. เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) 318
178 กสร. เปิดการอบรมโครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย 363
179 กสร. เปิดการอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 482
180 กสร.ให้คณะผู้แทนจากสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ประเทศมาเลเซีย เข้าพบ 270

หน้า 9 จาก 109


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.