ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 กสร. เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 338
182 รมว.แรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ติดตามการดำเนินการฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพ 225
183 กสร. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 239
184 กสร. ประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 218
185 กสร. ประชุมคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 4/2561 207
186 กสร. จัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับแบบโครงการ ณ ศูนย์เด็กเล็กฯ จ.สมุทรปราการ 216
187 กสร. ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ 367
188 กสร. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2561 344
189 กสร.จัดประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายและแผน ครั้งที่1/2561 242
190 กสร. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 204
191 กสร. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 255
192 กสร. จัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับแบบโครงการ ณ ศูนย์เด็กเล็กฯ จ.นครปฐม 302
193 กสร. ประชุมพิจารณาคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 259
194 กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2561 256
195 รมว.แรงงาน บรรยายชั่วโมงผู้บริหาร ในการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน 307
196 กสร. ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 1/2561 249
197 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 24 296
198 กสร. เปิดการอบรมแนวทางการตรวจและการดำเนินคดีตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 260
199 อธิบดี กสร.มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัย 265
200 กสร.จัดประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การทำงานจากที่บ้าน" Work From Home 268

หน้า 10 จาก 106


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.