ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 กสร.ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 6/2562 116
42 กสร.ประชุมคณะทำงานจัดทำและดำเนินการแผนปฏิรูปองค์การของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่2/2562 148
43 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2562 67
44 กสร.ระชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่1/2562 175
45 ก.แรงงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๒ 113
46 กสร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวัฒธรรมองค์กรรองรับระบบราชการ4.0 118
47 รองอธิบดีกสร.อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้าน 125
48 อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้าง 129
49 รองอธิบดีกสร.นทึกเทปโทรทัศน์รายการ ฮาร์ดคอข่าว 150
50 อธิบดีกสร.เปิดการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม 127
51 กสร.จัดกิจกรรมขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานฺBTS 129
52 อธิบดีกสร.เปิดกิจกรรม ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน 107
53 กสร.ระชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 7/2562 91
54 คู่มือปฏิบัติงานคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 123
55 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย... 139
56 แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย 196
57 ก.แรงงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 218
58 กสร.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย 126
59 กสร.ประชุม โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 138
60 ก.แรงงานจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 136

หน้า 3 จาก 109


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.20:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.