ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 กสร.ประชุมเลือกกันเองของผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน 112
62 กสร.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 178
63 กสร.มอบวุฒิบัตรแก่พนักงานตรวจแรงงานใหม่ที่ผ่านการอบรม ระดับชาติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานใหม่ 236
64 กสร.ระชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่1/2562 118
65 กสร.ประชุมคณะทำงานพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับระบบราชการ 4.0 137
66 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่ 86
67 ก.แรงงานทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 117
68 กสร.ประชุมกรมฯ ครั้งที่ 5/2562 65
69 กสร.เปิดการอบรมระดับชาติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานใหม่ ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง 255
70 กสร.เปิดการอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 169
71 กสร.จัดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 177
72 กสร.ข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒฯาศูนย์บริการ 127
73 กสร.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 98
74 กสร.ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 130
75 ขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดออกแบบมาสคอต 1383
76 กสร.ประชุมเพื่อหารือในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใดๆ 208
77 กสร.ปิดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2562 232
78 อธิบดีกสร.ห้สัมภาษณ์ในประเด็นวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 211
79 กสร.ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2562 207
80 กสร.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน... 156

หน้า 4 จาก 109


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.