ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 กสร.ประชุมคณอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2562 163
62 กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 206
63 รองปลัดก.แรงงานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 1/2562 172
64 รมว.แรงงานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 214
65 กสร.ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 245
66 กสร.อบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร ”นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง” 206
67 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 158
68 กสร.ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2562 188
69 อธิบดีกสร.เปิดโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 113
70 ปลัดก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่1/2562 155
71 กสร.เปิดการอบรมโครงการสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 2 216
72 อธิบดีกสร.เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 145
73 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 24 166
74 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแผนระดับชาติ 150
75 กสร.งพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุเครนถล่ม 161
76 กสร.ระชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 140
77 กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่1/256 124
78 กสร.เปิดการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ 2 159
79 กสร.เปิดโครงการนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิกาและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 178
80 กสร.เปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ รุ่นที่ 1 142

หน้า 4 จาก 106


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.