รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน นายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. แจ้งที่ประชุมทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ๒. เพื่อทราบ รูปแบบการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๘) /การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ของสำนักแรงงานสัมพันธ์ กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน และ ๓. พิจารณา การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๑ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.