รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ คณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ๒. พิจารณา  คำนิยามศัพท์ “ค่ารักษาพยาบาล” /อัตราการจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และอัตราการจ่าย/การกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิยื่นคำร้องตาม พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๓. วิธีการ/ขั้นตอนการรับและการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.