รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมสัมมนาร่วมกันข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมฯ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมสัมมนาร่วมกันข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมฯ พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ การถ่ายทอดประสบการณ์รับราชการและการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดี มีนายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้เกี่ยวกับแบบแผนของราชการ หลักวิธีปฏิบัติงาน บทบาทภารกิจของกระทรวงแรงงาน รวมถึงการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี การสร้างเครือข่ายในการทำงาน การทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรม จำนวน ๖๒ คน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้ระยะเวลารวม ๑๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมการอบรมเป็นการบรรยาย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่มงาน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ณ โรงแรมฮิพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.