กสร.ประชุมพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัยฯ ๒ ราย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มีนางขนิษฐา มัจฉากล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ คณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ และ ๒. พิจารณา คำขอกู้ยืมเงินของสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒ ราย  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.