สสค.ยโสธร ชี้แจงให้ความรู้ภารกิจกรมฯ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางจุฑามาศ แสงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววิชญา สวัสดิ์ นิติกรชำนาญการ ชี้แจงให้ความรู้ภารกิจกรมฯ ให้ความรู้กฏหมายคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ และกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน ๖๐ ชม. ระหว่างวันที่ ๖- ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจำนวน ๒๐ คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
๒. กิจกรรมฝึกอาชีพเสริม (การตัดเย็บเสื้อผ้า) จำนวน ๖๐ ชม. ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพจำนวน ๒๐ คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.