ผู้ตรวจ กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการฯ ครั้งที่ 2/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.  นายอนันต์  บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2561เพื่อทราบการสรุปแผนปฏิรูปองค์การของกรม ด้านโครงสร้าง กระบวนงาน กฎหมายและด้านบุคลากร ขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐและรายการคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการพร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของกรมในการจัดตั้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6-10  จัดตั้งกองฝึกอบรม จัดตั้งกองความปลอดภัยในการทำงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ยกระดับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานนโยบายและแผนงานเป็นหน่วยงานระดับกอง โดยมีผู้บริหารกรม เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.