กสร.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)มุ่งสู่รางวัลเลิศรัฐ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.นายอนันต์  บวรเนาวรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่3 เพื่อให้กรมมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่ต้องการให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงตนเองอย่างรอบด้านอย่างต่อเนื่องและ เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อมุ่งสู่การขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการปรับปรุงองค์กรการเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน ณ โรงแรมฮิป ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.