กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่7/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่7/2561 เรื่องรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่7/2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เพื่อทราบ รายงานกระแสเงินสด (cash flow) เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ของกองทุนความปลอดภัยฯ ค่าปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 จำนวนลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนความปลอดภัยฯณ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 รายงานการดำเนินการของฝ่ายเลขานุการตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และคำขอประมาณการรายจ่ายของกองทุนความปลอดภัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กรมบัญชีกลางการนำเงินกองทุนความปลอดภัยฯไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์ กระทรวงการคลังอนุมัติประมาณการรายจ่ายกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 รายงานการติดตามการดำเนินงานแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยของผู้ได้รับเงินกู้ยืม เพื่อพิจารณา การขอเบิกค่าใช้จ่ายกองทุนความปลอดภัยฯ ข้ามปี ค่าจ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนความปลอดภัยฯ ค่าจ้างปรับปรุงเว็ปไซด์กองทุนความปลอดภัยฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดลำปาง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนความปลอดภัยฯ (พ.ศ. 2560-2564) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายจากการทำงานในที่สูง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายจากที่สูง ณ ห้องประชุมแรงงานสัมพันธ์ ชั้น1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.