สสค.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามเร่งรัดตรวจสอบการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวกุลสิรา แก้วสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจติดตามเร่งรัดตรวจสอบการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตามที่เครือข่ายคนพิการได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับคนพิการ กรณีการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 จำนวน 7 แห่ง


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.