ครบรอบจัดตั้งกรมแรงงาน กสร. จัดพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นศิริมงคล

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานงานวันครบรอบการจัดตั้งกรมแรงงาน 29 ตุลาคมของทุกปี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยได้ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


ทั้งนี้ กรมแรงงาน ได้รับการตั้งเป็นหน่วยงานระดับกรม ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2508 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2508 โดยมีภารกิจหลักในด้านการจัดหางาน คุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ พัฒนาฝีมือแรงงาน และกองทุนเงินทดแทน ต่อมาในปี 2535 ได้ยุบเลิกกรมแรงงานและจัดตั้งเป็นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) สังกัดกระทรวง


มหาดไทย และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น และได้โอน กสร. ไปสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จากนั้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2545 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการปรับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไปเป็นกระทรวงแรงงาน กสร.จึงเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจนถึงปัจจุบัน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ข่าวที่ 10/2562

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (45845.pdf)45845.pdf 126 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.