กสร. ประชุมผู้บริหารกรมฯเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 17/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกรมเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 17/2561 เรื่องที่แจ้งที่ประชุมทราบ มติที่ประชุม สืบเนื่อง สำนักงานเลขานุการกรม ได้สรุปสาระสำคัญข้อสั่งการของอธิบดี (นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ) ประธานที่ประชุม ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 รวมจำนวน 4 ข้อ รายละเอียดตามเอกสาร1 ซึ่งสำนัก/กองได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ข้อสั่งการจากที่ประชุม ศปก.รง.ที่สำคัญและเร่งด่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมในรอบเดือน ตุลาคม 2561 มอบ สพม.ชี้แจง ในเดือน ตุลาคม 2561 มีข้อสั่งการในที่ประชุม ศปก.รง.ที่เกี่ยวข้องกับกรมรวมทั้งหมด 11เรื่องดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 8 เรื่อง และยังไมได้ดำเนินการจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ให้ทุกกรมพิจารณาเรื่องเด่นๆ 2เรื่อง เพื่อเป็นขวัญปีใหม่โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปลายสัปดาห์แรกของเดือน พ.ย. 2561 และรวบรวมเพื่อหารือร่วมกัน กลางเดือน พ.ย. 2561 เพื่อนำเรียนรมว.รง.ให้ความเห็นชอบ นำเสนอ ครม. ทราบและทำการประชาสัมพันธ์ต่อไป หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ กภ. กคร. กคน สรส. กสว. สพม. การดำเนินกิจกรรม 5ส. จัดประกวดคำขวัญและโลโก้สำหรับรณรงค์กิจกรรม 5ส. กำหนดวันทำกิจกรรม 5ส. จัดทำถุงผ้าแจกบุคลากรในส่วนกลาง หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ กพร. การวางแผนการสรรหาข้าราชการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างในระดับบริหารระดับสูง อำนวยการระดับสูง อำนวยการต้น และชำนาญการพิเศษ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ กจ. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.