ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการของรัฐบาลทั่วโลก บริษัท Walmart และคณะ เข้าพบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

การประชุมหารือในโอกาสที่ Ms. Anbinh Phan

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการของรัฐบาลทั่วโลก บริษัท Walmart และคณะ

เข้าพบผู้แทนกระทรวงแรงงาน

ในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๘ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

.....................................

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ์ ดวงตา   ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ Ms. Anbinh  Phan ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการของรัฐบาลทั่วโลก บริษัท Walmart และคณะ ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย โดย Walmart เป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดหาสินค้าทั่วโลกอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ตลอดจนการค้าและการพัฒนา

Ms. Anbinh และคณะ ได้หารือประเด็นด้านแรงงาน อาทิ การจัดหางานอย่างมีจริยธรรม แรงงานข้ามชาติ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์/ กฎหมายป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ การบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินการกรณีประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ซึ่งรองอธิบดีและผู้ตรวจราชการกรมได้ให้ข้อมูลและตอบข้อหารือในประเด็นดังกล่าว ในช่วงท้ายของการหารือ Ms. Anbinh ได้แจ้งว่า ในปี ๒๕๖๒ จะมีการจัดงานประชุมระหว่างภาครัฐ เอกชน และ NGOs ณ ประเทศไทย ๒ รายการ ได้แก่ การประชุม Leadership Group for Responsible Recruitment ช่วงเดือนมิถุนายน และการประชุม Seafood Task Force ช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อสร้างความร่วมมือและเป็นเวทีการหารือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เชิญชวนให้กระทรวงแรงงานส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ที่กระทรวงแรงงานดำเนินการ ให้คู่ค้าเกิดความมั่นใจการดำเนินการด้านแรงงาน และเกิดความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.