กสร.จับมือเครือข่ายความปลอดภัย จัดกิจกรรม “จป.จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม”

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน จัดกิจกรรม “จป.จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม” ในโอกาสครบรอบวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทำงานประจำปี 2561 เสริมความรู้ด้านความปลอดภัย ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 ได้กำหนดให้สถานประกอบกิจการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบกิจการ ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง จึงถือได้ว่าวันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ผ่านความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามกลไกประชารัฐ  กสร.ได้ร่วมกับชมรมและเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั่วประเทศจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขึ้น  สำหรับในส่วนกลางกสร.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร นายจ้าง ผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม“จป.จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม” ทำความสะอาดสถานที่พร้อมจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่เด็กเล็กและเจ้าหน้าที่ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม โดยมอบให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

ด้านนายกรีติ์กนิษฐ โชคชัยณรงค์ เลขานุการ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอดีตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสามารถขยายไปสู่แรงงานนอกระบบได้ด้วย หากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานตามบทบาทและหน้าที่แล้ว จะช่วยให้การประสบอุบัติเหตุจากการทำงานในภาพรวมของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ข่าวที่ 18/2562

พฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (46195.pdf)46195.pdf 116 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.