ก.แรงงาน แจงผู้จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงผลหารือผู้เกี่ยวข้องกรณีคุณสมบัติจป.วิชาชีพ ตามร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. …. ให้ผู้จบปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯเป็นทางเลือกแรกของการจ้างจป.วิชาชีพ

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงกรณีสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนด้านอาชีวอนามัยฯ ได้เสนอขอให้มีแก้ไข ร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .… โดยขอให้ตัดคุณสมบัติจป.วิชาชีพ ข้อ 13(4) ที่กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและผ่านการประเมินให้สามารถเป็นจป.วิชาชีพได้ ออกจากร่างกฎกระทรวงฯว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นร่างกฎกระทรวงที่ผ่านกระบวนการพิจารณามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบันและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้จัดให้มีการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้แทนสภาองค์กรนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์กรลูกจ้าง และผู้แทนสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาอาชีวอนามัยฯ ซึ่งในที่ประชุมได้เห็นพ้องต้องกันว่าบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยหรือเทียบเท่า บุคคลที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ และบุคคลที่เคยเป็นจป.วิชาชีพตามกฎกระทรวงฉบับเดิม เป็นบุคคลที่นายจ้างต้องสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในลำดับแรก อย่างไรก็ดีทางฝ่ายผู้ประกอบการได้ขอทางเลือกซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราวที่มีระยะเวลาดำเนินการเพียง 5 ปี กรณีที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลดังกล่าวเข้ามาทำงานได้ ให้สามารถสรรหาจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมทั้งผ่านการฝึกอบรมและผ่านการประเมินตามหลักสูตรจป.วิชาชีพ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เสนอให้ฝ่ายสถาบันการศึกษาและฝ่ายนายจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้เป็นจป.วิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกันด้านความรู้และความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย

 

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า กสร.จะได้นำเสนอผลการหารือดังกล่าวให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และแจ้งความเห็นไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ข่าวที่ 19/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (46239.pdf)46239.pdf 129 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.