กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 24

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธานี ศิริล้น ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 23 คน สาระสำคัญ 1. เพื่อทราบการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553/การดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2. พิจารณา ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าทำศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย พ.ศ. .... ข้อ 4 ในกรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด /แผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.