สสค.ชัยภูมิ ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยวัธน์ ศรมณี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายรวมถึงปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ดี ไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังจบการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ ได้มีกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมสร้างการรับรู้สิทธิ หน้าที่ วินัยในการทำงาน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน จะส่งผลให้มีนิสัยปลอดภัยเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.