ก.แรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กระทรวงแรงงาน จัดงาน Informal Labour Fair 2019 สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานแรงงานนอกระบบ ร่วมเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Informal Labour Fair 2019 แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯว่า แรงงานนอกระบบเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมีจำนวนถึง 21.2 ล้านคน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้แรงงานกลุ่มนี้ได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงระบบสวัสดิการภาคสังคมต่างๆ ทัดเทียมกับแรงงานในระบบ กระทรวงแรงงานได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด ในการเพิ่มทักษะฝีมือ การส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด การสร้างหลักประกันในการดำรงชีพเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบและภาคประชาสังคมในท้องถิ่นตั้งแต่ระดับชุมชน อำเภอ ไปจนถึงระดับจังหวัด ในการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายแรงงานนอกระบบในพื้นที่ต่าง ๆ  ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานนอกระบบได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง


รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มว่า การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานนอกระบบ ผู้นำในระดับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ด้านแรงงานนอกระบบ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและรวมตัวเป็นเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกับกระทรวงแรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

---------------------------------------------------

ประจำวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวที่ 45/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (48087.pdf)48087.pdf 145 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.