กสร.ประชุมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธานี ศิริล้น ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผู้แทนกองนิติการ กองสวัสดิการแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 2. เรื่องสืบเนื่อง การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. ... 3. พิจารณา การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. ....จากผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างดังกล่าว และ 4. เรื่องอื่นๆ แผนปฏิบัติงานคณะทำงานพิจารณาร่างฯ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.