กสร.ปิดการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็ประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ของกรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล แรงงานบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการและเหตุผล รวมถึงเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้นายจ้าง ลูกจ้างต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 170 คน ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.