กสร. เตรียมพร้อมจนท.สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานใหม่

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แก่เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ มุ่งสร้างความเข้าใจแก่ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตั้งเป้าคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม


นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปี    ของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การพัฒนากฎหมายเป็นนโยบายสำคัญ สำหรับ กสร. ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา พ.ร.บ. กฎกระทรวงและประกาศ โดยเฉพาะ  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ในการขั้นตอนการประกาศใช้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายของนายจ้างและลูกจ้าง อาทิ สิทธิได้รับดอกเบี้ยกรณีนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายเงิน การเปลี่ยนตัวนายจ้างสิทธิลากิจธุระอันจำเป็น สิทธิ   ลาคลอดบุตร การย้ายสถานประกอบกิจการ สิทธิได้รับค่าชดเชย เป็นต้น


นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ กสร. จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียม  ความพร้อมและสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ของกรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่าว รวมไปถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล แรงงานบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ด้วย ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ของกรมได้ทราบถึงหลักการและเหตุผล รวมถึงเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับนายจ้าง ลูกจ้างต่อไปได้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการให้ความคุ้มครองแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2562 ข่าวที่ 54/2562

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (48523.pdf)48523.pdf 129 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.