ขอเชิญประกวด Storyboard “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน”

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

การประกวดStoryboard
หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลสร้างกลไกและประสานความเชื่อมโยงในการให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างยั่งยืน

การประกวดฯจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยอาศัยผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านความปลอดภัยฯ เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรณรงค์และส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยของสถาบันฯ และสอดคล้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันตามนโยบาย Safety Thailand

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่..

https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/news/289-storyboard2019


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.