ขอเชิญสมัครประกวด“Safety Youth Brand Ambassador2019”

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ขอเชิญสมัครประกวด“Safety Youth Brand Ambassador2019”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลสร้างกลไกและประสานความเชื่อมโยงในการให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างยั่งยืน

การประกวดฯจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยอาศัยผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในสายงานด้านความปลอดภัยให้มีแนวความคิดที่ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีการทำงานด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)เพื่อจะใช้เป็น Safety Youth Brand Ambassador สำหรับการประชาสัมพันธ์ด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมอื่น ๆ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาถ่ายทอดนำเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
 • เพื่อให้มี Safety YouthBrand Ambassador ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของสถาบันฯ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ

คุณสมบัติ

 • ชาย – หญิง ที่มีอายุระหว่าง ๒๐–๒๕ ปี
 • สัญชาติไทย
 • นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โดยมีหนังสือรับรอง อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม จากหน่วยงานต้นสังกัด
 • มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

หลักเกณฑ์การประกวด

รอบการประกวดแบ่งเป็น ๒ รอบ

รอบคัดเลือก

.๑ รอบคัดเลือกครั้งที่ ๑ (พิจารณาจากเอกสารการสมัคร และคลิปวีดีโอ)

โดยคลิปวีดีโอจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ (ด้านร่างกาย กริยาท่าทาง ด้านการพูด รูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ) เนื้อหาการนำเสนอที่น่าสนใจ  โดยคณะกรรมการจะตัดสินตามเกณฑ์การคัดเลือก (ประกาศผลผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)

.๒ รอบคัดเลือกครั้งที่ ๒ (เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ เพื่อเข้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  เพื่อคัดเลือกผู้ประกวดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๔ คน (ชาย ๗ คน หญิง ๗ คน) สำหรับขึ้นเวทีประกวดในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

รอบชิงชนะเลิศ (เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๒)

ผู้เข้าการประกวดรอบชิงชนะเลิศ “Safety Youth Brand Ambassador 2019” งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวทีกลาง ฮอลล์ ๑๐๑-๑๐๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

 • เนื้อหาการนำเสนอที่น่าสนใจ                        ๕๐      คะแนน
 • บุคลิกภาพและเทคนิคการนำเสนอ                ๓๐      คะแนน
 • การตอบคำถามจากคณะกรรมการ                ๒๐      คะแนน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/news/287-safety-youth-brand-ambassador2019

 

เอกสารประกอบการสมัคร

๑. ใบสมัคร

๒.  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา

๓.  หนังสือรับรองอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด

๔.  รูปถ่ายหน้าตรง ๑ ภาพ  ครึ่งตัว ๑ ภาพ และเต็มตัว ๑ ภาพ

๕. คลิปวีดีโอแนะนำตัวเองเบื้องต้นความยาว ๓ – ๕ นาที

รายละเอียดในคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย

 • ชื่อ นามสกุล / ชื่อเล่น

 • สถาบันการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด

 • เหตุผลที่เลือกเรียกสาขาวิชานี้  / หรือทำงานด้านนี้เพราะอะไร?

 • ปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยในปัจจุบันเรื่องใดสำคัญที่สุด และท่านคิดว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร (พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงาน)

 • ถ้าคุณได้รับการคัดเลือกให้เป็น “Safety Youth Brand Ambassador 2019” คุณจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยได้อย่างไร ?

กำหนดการรับสมัคร

 • ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วิธีการสมัคร

กำหนดการแข่งขัน

 • รับสมัคร
  ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 • ตัดสินรอบคัดเลือกครั้งที่ ๑
  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ (พิจารณาจากเอกสารการสมัคร และคลิปวีดีโอ)

 • ประกาศรายชื่อผู้แข่งขันเข้าสู่รอบคัดเลือกที่ ๒
  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

 • ตัดสินรอบคัดเลือกครั้งที่ ๒
  อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  (สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
  - วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  - ผู้สมัครที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องขึ้นประกวดในเวทีกลาง การประกวด  “Safety Youth Brand Ambassador 2019” งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  - ประกาศผลการประกวด“Safety Youth Brand Ambassador 2019” ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวทีกลาง ฮอลล์ ๑๐๑-๑๐๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รางวัลการแข่งขันประกวด “Safety YouthBrand Ambassador219

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล (ชาย/หญิง)

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ

๑. โล่เกียรติยศ

๒. สายสะพาย

๓.  ทุนการศึกษาท่านละ ๒๐,๐๐๐ บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒ รางวัล (ชาย/หญิง)

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ

๑. โล่เกียรติยศ

๒. สายสะพาย

๓.  ทุนการศึกษาท่านละ ๑๕,๐๐๐ บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๒ รางวัล (ชาย/หญิง)

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ

๑. โล่เกียรติยศ

๒. สายสะพาย

๓. ทุนการศึกษาท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท

 • รางวัลชมเชย (จำนวน ๘ รางวัล)

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ ทุนการศึกษาท่านละ ๒,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ

 • ขณะทำการประกวดรอบตัดสิน หากเกิดข้อผิดพลาดจากซาวด์หรือภาพของผู้เข้าประกวดที่เตรียมมาเองซึ่งไม่ได้เกิดจากเครื่องเสียง ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบและต้องอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ชี้ขาด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.