ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH Innovation Awards 2019)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH Innovation Awards 2019)

ความเป็นมาของโครงการ

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๒ กำหนดให้กระทรวงแรงงาน จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งอำนาจหน้าที่หนึ่ง คือ การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วัตถุประสงค์ของการประกวด

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) ดำเนินการจัด “โครงการประกวดนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการปรับปรุงสภาพการทำงานในสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อป้องกันการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานของลูกจ้าง และสร้างกำลังใจให้กับบุคคลหรือคณะผู้คิดค้นและจัดทำผลงานนวัตกรรมผลงานการปรับปรุงสภาพการทำงาน และผลงานด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


รางวัลนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ดผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม  โดยคำนึงถึงประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยด้วย รวมถึงช่วยให้ผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวทางในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานร่วมกัน รวมถึงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

เกณฑ์การรับผลงานเข้าร่วมประกวด

ผลงานนวัตกรรม ผลงานการปรับปรุงสภาพการทำงาน และผลงานด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่จะเข้ารับการพิจารณาจะต้องเป็นการออกแบบหรือปรับปรุงวัตถุ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเท่านั้น
 • เป็นผลงานที่มีการใช้จริงในสถานประกอบกิจการ
 • เป็นผลงานที่สามารถลดความเสี่ยงได้จริง โดยสามารถแสดงผลการลดความเสี่ยงในการทำงานและมีการเปรียบเทียบข้อมูลก่อน – หลังการดำเนินงานจัดทำผลงานได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประเภทรางวัล

๑. ประเภทผลงานด้านนวัตกรรม  (OSH Innovation Award)

๑.๑ รางวัลผลงานดีเด่น (Best OSH Innovation Awards)

-  โล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ส่งผลงาน 
-  ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับบุคคลหรือคณะผู้จัดทำผลงาน 
-  เงินรางวัล: รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๒ รางวัลผลงานดี (Good OSH Innovation Awards)

-  ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ส่งผลงาน 
-  เงินรางวัล: รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท


๒. ประเภทผลงานด้านการปรับปรุงสภาพการทำงาน (OSH Improvement Award)

๒.๑ รางวัลผลงานดีเด่น (Best OSH Improvement Award)

-  โล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ส่งผลงาน 
-  ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับบุคคลหรือคณะผู้จัดทำผลงาน 
-  เงินรางวัล: รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท

๒.๒ รางวัลผลงานดี (Good OSH Improvement Award)

-  ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ส่งผลงาน 
-  เงินรางวัล: รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท

๓. ประเภทผลงานด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย (Best Practice Award)

๓.๑ รางวัลผลงานดีเด่น (Best Practice Award)

-  โล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ส่งผลงาน 
-  ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับบุคคลหรือคณะผู้จัดทำผลงาน 
-  เงินรางวัล: รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท

๒.๒ รางวัลผลงานดี (Best Practice Award)

-  ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ส่งผลงาน 
-  เงินรางวัล: รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท


หมายเหตุ

 • รางวัลผลงานดีเด่น หมายถึง ผลงานที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาผลงาน แล้วได้รับผลคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ ๘๕.๐๐ ขึ้นไป โดยทุกดัชนีของเกณฑ์การประเมินจะต้องมีผลการประเมิน ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 • รางวัลผลงานดี หมายถึง ผลงานที่ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยระหว่างร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙ โดยทุกดัชนีของเกณฑ์การประเมินจะต้องมีผลการประเมินในระดับที่ไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน หรือกรณีได้รับผลคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ ๘๕.๐๐ ขึ้นไป แต่มีผลคะแนนบางดัชนีของเกณฑ์การประเมินน้อยกว่า ๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

 

เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลงาน

เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลงานนวัตกรรม(OSH Innovation Award)แบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อ ดังนี้

๑. ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และ/หรือช่วยส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือช่วยลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ 
๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓. การใช้หลักวิชาการในการดำเนินงานจัดทำผลงาน 
๔. ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
๕. ความยากง่ายในการใช้งาน 
๖. ความชัดเจนของข้อมูลและการนำเสนอผลงาน

เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลงานด้านการปรับปรุงสภาพการทำงาน (OSH Improvement Award) และด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย (Best Practice Award)แบ่งออกเป็น ๕ หัวข้อดังนี้

๑. ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และ/หรือช่วยส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือช่วยลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ 
๒. การใช้หลักวิชาการในการดำเนินงานจัดทำผลงาน 
๓. ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
๔. ความยากง่ายในการใช้งาน 
๕. ความชัดเจนของข้อมูลและการนำเสนอผลงาน

 


เงื่อนไขการส่งผลงาน

 • ผลงานจะต้องเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินการออกแบบหรือปรับปรุงวัตถุ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงาน โดยเป็นการออกแบบ หรือปรับปรุงที่สามารถมองเห็น สัมผัส จับต้องได้ และใช้งานได้จริง ซึ่งมีการนำหลักวิชาการที่ถูกต้องเข้ามาใช้ในการออกแบบ หรือปรับปรุง และเมื่อนำมาใช้งานจะต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยดีมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน และอาจสามารถเพิ่มผลผลิตได้ด้วย การออกแบบ หรือปรับปรุงดังกล่าว จะต้องสามารถนำไปเป็นตัวอย่างให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีข้อมูลและรายละเอียดตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

-  แบบนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(F-OSH-001) โดยผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกแบบนำเสนอผลงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
-  ไฟล์วีดีโอหรือรูปภาพก่อนและหลังการดำเนินงานจัดทำผลงาน 
-  แบบกรอกข้อมูลและคำรับรองจากผู้บริหารหน่วยงานในการส่งผลงานเข้าประกวด(F-OSH-002)ซึ่งจะต้องมีลายเซ็นของผู้บริหารหน่วยงาน ลงนามอนุญาตให้นำผลงานไปเผยแพร่ได้

ส่งแบบนำเสนอผลงาน

กำหนดการส่งแบบนำเสนอผลงานภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 • ส่งทางอีเมล์

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 • ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
  (กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ส่งมาที่

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
(สำนักวิจัยและพัฒนา)
เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

(วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย")

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/project/277-osh-innovation-awards-2019

 • โทร. ๐๒ ๘๘๕ ๒๓๘๓-๔

 

หมายเหตุ

 

การประกาศผล

 • วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ผ่านเว็บไซต์ www.tosh.or.th และเฟสบุ๊ค สสปท-TOSH

การรับรางวัล

 • รับรางวัลจัดในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.