กสร. จัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2562    ซึ่งตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนใส่ใจและสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานผ่านกลไกประชารัฐ ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand


นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน    “10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2562” โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมงาน ที่อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร ว่า จากเหตุโศกนาฏเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จ.นครปฐม เมื่อปี 2536 เป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" กระทรวงแรงงาน จึงจัดงาน  วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของภาครัฐในการที่จะดูแลแรงงานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี และรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนนำเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียน ให้เกิดความตระหนักรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน


อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้การขับเคลื่อน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย หรือ Safety Thailand” เป็นนโยบายเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยเกิดขึ้นในสังคมไทย เป็นผลให้สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างกรณีร้ายแรง (เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน และหยุดงานเกินสามวัน) ในปี 2561 ลดลงเหลือเท่ากับ 2.59 (ต่อลูกจ้าง 1,000 ราย) หรือลดลงร้อยละ 10.07 จากปี 2560 ที่มีอัตราเท่ากับ 2.88 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การประสบอันตรายและการเสียชีวิตจากการทำงานลดลงอย่างเป็นรูปธรรม


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ข่าวที่ 65/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (49638.pdf)49638.pdf 112 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.